Mesto Rajec
 
O Z N A M
 
Skládka odpadov Rajec – Šuja, 4. etapa
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
 
         Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov doručilo pod č. 6272/2017-1.7/hp zo dňa 14.06.2017 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : „Skládka odpadov Rajec – Šuja, 4. etapa“
navrhovateľa: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, so sídlom Námestie SNP 18/18 Rajec, IČO: 31 930387.
 
      Mesto Rajec ako dotknutá obec podľa §29, od. 8 vyššie uvedeného zákona oznamuje verejnosti doručenie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je prístupné na adrese:
alebo je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady si vyhotoviť kópie na Mestskom úrade v Rajci, oddelení výstavby č. d. 5 na I. poschodí v čase úradných hodín.
      Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko do 10 pracovných dní od zverejnia oznámenia na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, prípadne prostredníctvom Mesta Rajec.
 
V Rajci, 22.06.2017
 
Bc. Júlia Tomčíková
Vedúca oddelenia výstavby
 
 
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa