OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2017/00835()-003/Ros
V Žiline dňa 25.04.2017
vybavuje: Ing. Rosincová, 041-5076820
 
Verejná vyhláška
Oznámenie
o pokračovaní stavebného konania a vodoprávneho konania
a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním
 
Stavebník: Deutschmann Transport s.r.o., Národná č. 13 010 01 Žilina, IČO 36 439 002, zastúpený spoločnosťou Proj-Ing, spol. s.r.o., Rosina 463, 013 22 Rosina, požiadal dňa 23.01.2017 tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Areál kamiónovej dopravy firmy DeutschMann Transport s.r.o. - SO 03 Vnútorná prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 Vnútorná prípojka dažďovej kanalizácie; SO 05 Prípojka vody;“ podľa PD. ktorú vypracoval Ing. Tina Maceková, PhD, autorizovaný stavebný inžinier. Zároveň stavebník požiadal o povolenie na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vodného toku Rajčanka. Stavba je navrhnutá na parcelách KN-C č. 1326/36, 1326/12, 1316/1, 2124/25, 271/7 katastrálne územie Rajec. Územné rozhodnutie na stavbu vydal stavebný úrad Mesto Rajec, pod č. 01/1679/2016/UR/14-Ďu zo dňa 20.07.2016 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.08.2016.
 
Dňom podania žiadostí bolo začaté stavebné konanie a vodoprávně konanie. Nakoľko žiadateľ nepredložil všetky náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia, tunajší úrad vyzval žiadateľa, aby doplnil svoju žiadosť o požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň stavebné a vodoprávně konanie rozhodnutím sp. číslo OU-ZA-OSZP3-2017/0008350- 002/Ros zo dňa 08.02.2017 prerušil. Žiadateľ chýbajúce doklady predložil dňa 12.04.2017 a tunajší úrad pokračuje v správnom konaní.
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 26, § 21 a § 73 vodného zákona a § 61 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje pokračovanie stavebného a vodoprávneho konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň
 
15. júna 2017 o 10:00 hod.
so stretnutím na Okresnom úrade Žilina (na adrese uvedenej v záhlaví),
III. poschodie, zasadačka OÚ Žilina
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na pracovisku OÚ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, Žilina. 3. poschodie, číslo dverí 3.20 a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány v mieste stavby.
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, tunajší úrad dáva možnosť účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
 
RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru
 
Oznámenie sa doručí:
1. Deutschmann Transport, s.r.o., Národná 13,010 01 Žilina
2. Proj-Ing, s.r.o., Rosina 463, 013 22
3. Ing. Tina Maceková, PhD, Ul. V. Spanyola 37, 010 01 Žilina - projektant
4. Mesto Rajec - primátor, Námestie SNP, 015 01 Rajec
5. Róbert Pecko, Lalinok 29, 013 31 Divina
6. NDŽ s.r.o., Košická 13, 010 01 Žilina
7. SEVAK, a.s. Žilina, Bôrická cesta 1960, Žilina
8. SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany
9. SVP, š.p., OZ Piešťany, Generálne riaditeľstvo. Banská Štiavnica
10. SVP, š.p., OZ Piešťany, SPSV I., Nimnica
11. Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
12. RÚVZ, V. Spanyola č. 27, Žilina
13. ORHaZZ v Žiline. Námestie požiarnikov 1, Žilina
14. Okresný úrad Žilina, ŠS OH
15. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou - Okresný úrad Žilina
16. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou - Mesto Rajec
17. spis
 
Toto oznámenie sa ostatným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená na úradnej tabuli Mesta Rajec a správneho orgánu Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po dobu 15 dní v obci spôsobom obvyklým. 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa