POVOĽOVANIE UŽÍVANIA A ZABRATIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
 
Fyzické osoby a právnické osoby na základe Všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného priestranstva a Všeobecne záväzného nariadenia o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev sú povinné písomne oznámiť Mestu Rajec záujem o zvláštne užívanie komunikácie za účelom ambulantného predaja, konania kultúrnych a športových podujatí, ale aj rozkopávok, umiestnenia reklamných nosičov a pod.
 
Zvláštne užívanie ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev - rozkopávky
Povolenie rozkopávok ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta za účelom uloženia, resp. opravy podzemného vedenia situovaného na verejnom priestranstve vydáva Mesto Rajec na základe písomnej žiadosti.
Žiadosť na zvláštne užívanie alebo povolenie na výkopové práce predkladá žiadateľ (investor) minimálne 1 týždeň pred zahájením prác. Pri haváriách a poruchách inžinierskych sietí môže správca podzemných vedení začať s výkopovými prácami s cieľom odstrániť haváriu aj bez povolenia. Je však povinný oznámiť haváriu mestu Rajec a písomnú žiadosť o povolenie - súhlas na výkopové práce predložiť dodatočne, najneskôr do 48 hodín od začatia prác.
 
K žiadosti o vydanie povolenia na zvláštne užívanie alebo výkopové práce je potrebné predložiť:
a) situáciu predmetnej rozkopávky, resp. zvláštneho užívania,
b) časový a vecný harmonogram prác,
c) stavebné povolenie alebo súhlas mesta k vykonaniu stavebných prác,
d) vyjadrenie správcov podzemných vedení,
e) projektovú dokumentáciu (pri rekonštrukčných prácach),
f) súhlas na výrub drevín a kríkov (pokiaľ je výrub nevyhnutný) od oddelenia výstavby MsÚ.
 
Žiadateľ povolenia je povinný rešpektovať písomné stanoviská správcov podzemných vedení a na vlastné náklady uviesť miesto, kde prebiehali výkopové práce do pôvodného stavu.
Žiadateľovi bude vydaný súhlas na výkopové práce až po predložení dokladu o úhrade správneho poplatku podľa sadzobníka.
Výkopové práce sa nepovoľujú v období zimnej údržby miestnych komunikácií. Primátor mesta môže v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku.
 
Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Osobitým užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb a propagačných akcií,
b) umiestnenie a užívanie predajného zariadenia na miestnom trhovisku,
c) umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, stavebné stroje a iné) a skládky materiálu na dobu dlhšiu ako 1 deň,
d) umiestnenie cirkusu, lunaparku, alebo iného zariadenia,
e) trvalé parkovanie motorových vozidiel,
f) letné sezónne posedenie na území mesta Rajec.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
 
Vybavuje:
Zvláštne užívanie ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstieva
Štefan Albert  č.t. 041-5076523 0905368065   stefan.albert@rajec.sk
Daň za užívanie verejného priestranstva
Bc. Miroslava Domanická  č.t. 041-5076525    miroslava.domanicka@rajec.sk
 
Spôsoby vybavenia
 - elektronickým formulárom
 - listinne - všeobecné tlačivo, resp. v závislosti na type podania
 - osobne
 
Elektronický formulár
 
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie -  právnicke osoby (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)
(položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)
Priznanie miestnej dane za užívanie verejného priestranstva -  právnicke osoby (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)
(položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie -  právnicke osoby (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)
(položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)
 
 
 
https://schranka1.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=3837
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa