Verejná vyhláška - Rozhodnutie o určení ochranných pásiem Letiska Žilina

DOPRAVNÝ ÚRAD
 
Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 48 ods. 1 písmeno r) v spojem s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vám ako účastníkovi konania v prílohe zasiela rozhodnutie č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017 o určení ochranných pásiem Letiska Žilina a žiada obce / mesto o jeho zverejnenie verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce, resp. mesta na dobu 15 dní.
 
(upozornenie - Rozhodnutie je umiestnené na web-stránke Dopravného úradu a nie je v spracované v  zmysle Výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.)

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa