Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/992/2016
dňa 20.03.2016
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU
 
Meno (názov ) a adresa žiadateľa: Mesto Rajec Nám. SNP 2/2,015 01 Rajec IČO 321575
 
Podal dňa 20.3.2017 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Cyklochodník Rajec - Šuja
 
Objektová skladba:
SO 01 Cyklochodník
SO 02 Dažďová kanalizácia
SO 03 Vonkajšie osvetlenie
 
V katastrálnom území Rajec, parc. CKN č. 2142/2 (EKN č. 7064), CKN č. 2142/5 (EKN č. 7011/2)
 
SO 01 Cyklochodník
Cyklochodník medzi mestom Rajec a obcou Šuja, pravostranné pozdĺž cesty 1/64 dĺžky 467,10 m, šírka 2,5m. Súčasťou stavby je i návrh odvodňovacích zariadení - uličné vpusty, žľaby, rigoly, predĺženie priepustu a zdrž ako súčasť chodníka.
Trasa začína v Rajci na existujúcom chodníku, pokračuje pozdĺž cesty 1/64 v intraviláne a extraviláne mesta a končí v katastri obce Šuja pri reštaurácií EDEN.
 
SO 02 Dažďová kanalizácia
Účelom objektu je odvedenie zrážkových vôd z komunikácie - cesty 1/64 v úseku projektovaného cyklochodníka. Zrážkové vody z komunikácie, gravitujúce k navrhovanému cyklochodníku, budú odvádzané dažďovými vpustami do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Navrhovaná kanalizácia bude zaústená do existujúceho priepustu BT600 mm, ktorý je vedený pod cestou 1/64 a vyústený do toku Rajčanka. V mieste zaústenia dažďovej kanalizácie do priepustu sa vybuduje kanalizačná šachta.
 
SO 03 Vonkajšie osvetlenie
Osvetlenie cyklochodníka je navrhnuté LED svietidlami osadenými na oceľových osvetľovacích stožiaroch žiarovo zinkovaných, typ OS UD 89/10 na výložniku V1T-05-D89 Stožiare V.O. sa budú osadzovať vedľa cyklochodníka do betónového základu, 0,5m od obrubníka. Nakoľko základ sa bude robiť vo svahu je nutné aby podzemná časť základu bola min. 1,6m. Počet osvetľovacích stožiarov : 15 ks. 
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle zákona 135/1961 o pozemných komunikáciách, § 3a posúdil žiadosť v zmysle § 58 a § 62 stavebného zákona a v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.
 
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti :
ústne prejednanie dňa : 11. apríla 2017 o 9,00 hod.
na Mestskom úrade v Rajci, malá zasadačka na 1.poschodí
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy . Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote / § 61 ods.3 stavebného zákona/ neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Stavebnom úrade mesta Rajec v stránkové dni a pri ústnom jednaní.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041/5076515
 
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec
 
 
Doručuje sa :
- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, Rajec
- Obec Šuja, Obecný úrad č. 1, Rajec
- SPF, SAD SNP 667/10, Žilina
- Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104, Žilina
- Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Veľká okružná 31, Žilina
- Okresný úrad, odbor CD a PK, Predmestská 1613, Žilina
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, Žilina
- Okresný úrad, odbor Opak, OH, ŠVS, EIA, M.R.Štefánika 1, Žilina
- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V. Spanyola 27, Žilina
- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina SSE - D. a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina
- SEVAK, Bôrická cesta 1960, Žilina
- SPP - D. a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava ST, Poštová 1, Žilina
- PROF1M s.r.o., Závodská cesta 4, Žilina
- Mesto Rajec - spis
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa