Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Hromada

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 10.03.2017
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Jozef Hromada,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu (jej) bola dňa 10.03.2017 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Žilina, so sídlom Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec  10.03.2017 - 25.03.2017
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa