PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa: 06. marca 2017
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 09. marca 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Prevod a prenájom nehnuteľností
  3. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
  4. Návrh Smernice o určení poplatkov za poskytnuté služby na MsÚ Rajec
  5. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €
  6. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov DV na rok 2017 Žiadosť DV o poskytnutie finančného
       príspevku
  7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 11/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
      žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
  8. Zmena účelu využitia športovej haly
  9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 6/2017
      Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec
      na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 6/2017
10. Štatút mestskej knižnice
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016
12. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec
13. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta (december 2016 – marec 2017)
14. Interpelácie
15. Diskusia
16. Rôzne
 
Ing. Ján R y b á r i k   v. r.
primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa