Obec Ďurčiná
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/21/2017/UR/01-Ďu
dňa 7.2.2017
 
ROHROZODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
 
Žiadateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 321575
 
podal dňa 3.1.2017 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :
 
Cyklochodník Rajec – Šuja
 
Objektová skladba :
- SO 01 Cyklochodník
- SO 02 Dažďová kanalizácia
- SO 03 Vonkajšie osvetlenie
 
v katastrálnom území: Rajec, parc. CKN č. 2142/2 (EKN č. 7064), CKN č. 2142/5 (EKN č. 7011/2)
 
Obec Ďurčiná, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 37 stavebného zákona a v súlade s ust. §35, §36, § 37 a § 39a stavebného zákona v územnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :
 
podľa §39a stavebného zákona sa
 
POVOĽUJE UMIESTNENIE STAVBY
 
Cyklochodník Rajec - Šuja
 
Objektová skladba :
- SO 01 Cyklochodník
- SO 02 Dažďová kanalizácia
- SO 03 Vonkajšie osvetlenie
 
v kat. území : Rajec, parc. CKN č. 2142/2 (EKN č. 7064), CKN č. 2142/5 (EKN č. 7011/2)
 
Prílohy.
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa