Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/3226/2016/ST/01-Ďu
dňa 19.1.2017
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa :
MONDEZ s.r.o., Ing. Martin Ondrušek Námestie hrdinov 380/10 010 03 Žilina
 
Meno (názov) a adresa stavebníka :
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina IČO : 36442151
 
podal dňa 9.11.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :
 
7991 – RAJEC – ul. Športová – zahustenie TS pri ihrisku
 
v meste Rajec, ul. Športová, Jánošíkova, Hurbanova, 1. mája, Záhradnícka, Obrancov mieru
v katastrálnom území Rajec
charakter stavby : inžinierska stavba – líniová stavba
 
Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle §58 a §60 stavebného zákona a v súlade s ust. §62 stavebného zákona, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
 
STAVBA : 7991 RAJEC – ul. Športová – zahustenie TS pri ihrisku
 
V meste Rajec, ul. Športová, Jánošíkova, Hurbanova, 1. mája, Záhradnícka, Obrancov mieru k.ú. Rajec sa podľa §66 stavebného zákona POVOĽUJE
 
...plné znenie verejnej vyhlášky v prílohe
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa