Oznámenie o uložení zásielky - Peter Murárik

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 28.12.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Peter Murárik,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu (jej) bola dňa 28.12.2016 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je JUDr. Matej Kršiak, súdny exekútor, so sídlom Čsl. tankistov 212, 841 06 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec  28.12.2016 - 12.01.2017
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa