Výberové konanie na obsadenie funkcie - náčelník Mestskej polície v Rajci

Mesto Rajec
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

náčelník Mestskej polície v Rajci
Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec

Kvalifikačné predpoklady
- minimálne úplné stredné vzdelanie
- odborná spôsobilosť v zmysle § 25 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení
- zbrojný preukaz
 
Iné kritériá a požiadavky:
- osoba staršia ako 21 rokov
- odborná prax minimálne 5 rokov
- manažérske schopnosti
-odbornosť (znalosť platnej legislatívy a odborné skúsenosti v oblasti vzťahujúcej  sa na činnosť
  obecnej polície a samosprávy
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície
- vodičský preukaz skupiny B
- osobnostné a morálne predpoklady na výkon funkcie
- znalosť štátneho jazyka
- znalosť cudzieho jazyka – vítaná
- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
- bezúhonnosť
- flexibilita

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
  osobných údajov v platnom znení
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu mestského policajta
- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených
  dokladoch
- motivačný list
- projekt v písomnej forme zameraný na činnosť mestskej polície
- predstava uchádzača o činnosti mestskej polície v meste Rajec horizonte 5 rokov
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť najneskôr do 16.1.2017 vrátane do 14.00 hodiny do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2 alebo zaslať poštou na adresu:
Mestský úrad
Námestie SNP 2/2
015 22 Rajec

v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie náčelník Mestskej polície v Rajci - neotvárať“
a uvedením mena, priezviska a adresy odosielateľa.

Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.
 
Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
 
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa