Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rajec

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
 
Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods.6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.11.2016 začalo na základe žiadosti od Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rajec konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 739 v k.ú. Rajec z dôvodu ohrozenia zdravia, života a majetku.
 
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa §82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia:
- písomne na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
Zverejnené: 22.11.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa