Oznámenie o uložení zásielky - Ľubomír Kypus - Vladimír Poláček - Zdenko Mičuda - Anton Rybárik

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 11.11.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanom:
 
                                                     - Ľubomír Kypus
                                                     - Vladimír Poláček
                                                     - Zdenko Mičuda
                                                     - Anton Rybárik
                                                     
trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu (jej) bola dňa 11.11.2016 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Všeonecná zdravotná poisťovňa a.s., krajská pobočka Žilina, so sídlom Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec  11.11.2016 - 28.11.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa