Oznámenie o uložení zásielky - Ing. Stanislav Golier - Mária Mieresová - Dobroslava Biznáková - Libuša Žideková - Božena Macáková - Lenka Macáková - Peter Rýpal - Jaroslav Miška - Radoslav Lednický - Ivan Kašjak - Rastislav Klinec - Jozef Klinec

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 11.11.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanom:
 
                                                     - Ing. Stanislav Golier
                                                     - Mária Mieresová
                                                     - Dobroslava Biznáková
                                                     - Libuša Žideková
                                                     - Božena Macáková
                                                     - Lenka Macáková
                                                     - Peter Rýpal
                                                     - Jaroslav Miška
                                                     - Radoslav Lednický
                                                     - Ivan Kašjak
                                                     - Rastislav Klinec
                                                      - Jozef Klinec
 
trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu (jej) bola dňa 11.11.2016 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec  11.11.2016 - 28.11.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa