Oznámenie o uložení zásielky - Libor Piala

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 17.10.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Libor Piala,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu (jej) bola dňa 17.10.2016 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je JUDr. Martin Rišan, súdny exekútor, so sídlom Pivovarská 1069, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec  17.10.2016 - 02.11.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa