Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu - Miriam Mišová

M E S T O   R A J E C
Mestský úrad, správne oddelenie
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Rajci,  na návrh  vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa  § 7 odst.1 písm. f)  zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 12.09.2016 trvalý pobyt
                                                     
- Miriam Mišová, nar. 01.03.1995;
 
(meno a priezvisko, dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)
 
Miestom nového trvalého pobytu je mesto Rajec.
V Rajci dňa 12.09.2016
                                                                                             Jitka Uhláriková v.r.
                                                                                      podpis zamestnanca ohlasovne
                                                                                       a odtlačok pečiatky ohlasovne
Vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec dňa 12.09.2016
Zvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec dňa 28.09.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa