Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-23.08.2016

Návrh Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
 
Návrh Dodatok č. 2, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 01/2011 a ruší sa PRÍLOHA č. 3 (tlačivo žiadosti) k VZN o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa