Oznámenie o uložení zásielky - Darina Hulínová

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 17.08.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Darina Hulínová,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu (jej) bola dňa 17.08.2016 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Dôvera zdravotná poisťovňa, pobočka Bratislava Cintorínska 7, 811 08 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec  17.08.2016 - 02.09.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa