Zariadenie na zber, triedenie a skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov - verejná vyhláška

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
Vec: „Zariadenie na zber, triedenie a skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov“ - zaslanie zámeru
 
Navrhovateľ, LECOL, spol. s r.o., Športová 16, 01501 Rajec doručil dňa 09. 08. 2016 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber, triedenie a skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov“ vypracovaný spracovateľom LECOL, spol. s r.o., Športová 16, 01501 Rajec. Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemku p.č. KN-C 1384/4, v k.ú. Rajec.
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona EIA, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom.
 
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku vám oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť(robiť jeho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina.
 
Zámer je zverejnený aj na internetovej stránke
 
RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa