Oznámenie o uložení zásielky - Magdaléna Grupáčová

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 26.07.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Magdaléna Grupáčová,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec jej bola dňa 26.07.2016 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd v Žiline,  Hviezdoslava 28, 010 59 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec  26.07.2016 - 11.08.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa