Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-13.06.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
 
Návrh Dodatoku č. 2 k VZN č. 11/2013 o odpadoch .
 
Návrh Dodatku č. 4 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom- poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa 24.05.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa