Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/1274/2016 dňa 16.5.2016
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU
A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa:
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpený:
Ing. Kamil Krausz - NowaCAD
Bučkovec 1327, 916 42 Moravské Lieskové
 
podal dňa 14.4.2016 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
 
FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 2
 
v meste Rajec, ul. Kollárova, Frivaldského, J. Kráľa, Moyzesova, 1. mája
katastrálne územie: Rajec
na pozemkoch: líniová stavba
 
Stavba: optická prístupová sieť s výstavbou optického kábla v časti ul. Kollárova – MSAN, výstavbou metalického kábla v časti MSAN – 1. mája SR14 a výstavbou nových vonkajších rozvádzačov MSAN a PODB na ul. Frivaldského 820 pripojených k existujúcej telekomunikačnej sieti investora na území mesta Rajec.
Dĺžka novej káblovej trasy v časti ul. Kollárovej – MSAN : cca 307m,
Dĺžka novej káblovej trasy v časti MSAN ul. 1. mája SR14 : cca 471m.
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:
ústne jednanie dňa 14. júna 2016 o 8, 15 hodine
na Mestskom úrade v Rajci , malá zasadačka na 1.poschodí.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote /§36 ods. 3 stavebného zákona/ neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na web. stránke www.rajec.sk
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec


Doručí sa:
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
NowaCAD, Ing. Kamil Krausz, Bučkovec 1327, Moravské Lieskové
MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, Banská Bystrica
MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, B. Bystrica
MDVRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Hviezdoslavova 48, Žilina
SVP š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
SVP š.p., Nábrežie I.Krasku 3/834, Piešťany
Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, Žilina
ORPZ, ODI, Veľká okružná 31, Žilina
SSC IV a SC, M. Rázusa 104/A, Žilina
OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
OÚ, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, Žilina
OÚ ŽP, M.R. Štefánika 1, Žilina
OÚ, odbor CD a PK, Predmestská 1613, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
SSE-D. a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina
Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina
Orange Sl. a.s. Metodova 8, Bratislava
O2 Sl. s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
SPF, SAD SNP 667/10, Žilina
Mesto Rajec – verejná vyhláška

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa