Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2015

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2015.
 Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:
                                                       - u fyzickej osoby       160,00 €
                                                       - u právnickej osoby  1600,00 €.
 Mesto Rajec upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 € respektíve 1 600 €. Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené podľa § 200-203 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.
 Vzhľadom na skutočnosť, že všetky pohľadávky sú vymáhané exekútorom, Mesto Rajec nie je oprávnené ich odpustiť. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku takto zaniká až po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
Zverejnený zoznam je aktualizovaný k 12.9.2016
Vypracované na základe podkladov z finančného oddelenia MsÚ Rajec.
Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2015, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 €.
Dlžník fyzická osoba Adresa Druh dane Dlžná suma
spolu v €
Cibuľová Irena Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 487,65
Hromada Milan Moyzesova 714/10, Rajec Komunálny odpad 165,29
Lingešová Iveta Kmeťova 650/2,Rajec Komunálny odpad 186,52
Macák Marian Rajec Daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad 290,01
Matovicsová Terézia
Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 263,13
Matovič Štefan Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 353,12
Náležinská Andrea Hollého 264/99, Rajec Komunálny odpad 322,30
Náležinská Kateřina Mudrochova 929/8, Rajec Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, komunálny odpad 297,24
Oláhová Renáta Biskupická 82/176, Biskupice Komunálny odpad 176,11
Pauliny Jozef Hollého 220/67, Rajec Komunálny odpad 168,70
Radič Ľubomír Kostolná 65/37, Rajec Daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad 400,79
Radičová Marcela Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 316,71
Rolinec Štefan Hollého 198/45, Rajec Komunálny odpad 206,09
Svarinská Mária Bystrická 78/6, Rajec Komunálny odpad 281,78
Svetlá Viera Jánošíkova 562/58, Rajec Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, komunálny odpad 337,38
Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2015, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnickej osoby 1600 €.
Dlžník právnicka osoba Adresa Druh dane Dlžná suma
spolu v €
CAN s.r.o. Dolné Rudiny 3 Daň z nehnuteľnosti; komunálny odpad 2018,62
KS Slovakia s.r.o.
Stará Vajnoská 37, Bratislava
Daň z nehnuteľnosti 2342,18
ZINTH a.s. Francisciho 3, Martin Daň z nehnuteľnosti 6699,99
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa