Oznámenie o uložení zásielky - Marián Németh

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 02.05.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Marián Németh,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 02.05.2016 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je JUDr. Jozef Rišan, súdny exekútor, so sídlom Pivovarská 1069, 010 01 Žilina .
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 02.05.2016 do 18.05.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa