Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j. 01/564/2016/ST/20-Ďu
dňa 28.4.2016
 
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
Meno a adresa žiadateľa
ECRO s.r.o.,
IČO 36433578
ul. Partizánska 865,
015 01 Rajec
 
Podal dňa 23.3.2016 Žiadosť o vydanie územného a stavebného povolenia na stavbu:
Novostavba dvoch rodinných domov, oplotenie, prípojky inž. sietí : vodovod, kanalizácia, elektro NN
 
v meste Rajec, ul. Moyzesova v katastrálnom území Rajec
na pozemku parcel. číslo 1811/1,1811/2,1811/3,1811/4, 1812/1, 1812/2, 1812/5, 1603/1, 1604/1
 
Mesto Rajec , v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov preskúmal žiadosť o územné a stavebné povolenie podľa §37 , §62 a §63 stavebného zákona a zlúčenom územnom a stavebnom konaní rozhodol takto:
 
STAVBA :
Novostavba dvoch rodinných domov, oplotenie, prípojky inž. sietí : vodovod, kanalizácia, elektro NN
 
V meste Rajec, ul. Moyzesova, na pozem. parc. č. 1811/3 a 1811/4 – rod. domy, parc. č. 1811/1, 1811/2, 1812/1, 1812/2, 1812/5, 1603/1, 1604/1 - oplotenie, prípojky inž. sietí
 
sa podľa §39a) a §66 stavebného zákona     POVOĽUJE
 
...viac informácií príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa