Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 28. apríla 2016

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa: 25. apríla 2016
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2016 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Návrh programu:
 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
 3. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €
 4. Rozbory hospodárenia rozpočtových organizácií ZUŠ, ZŠ a MsKS
 5. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky, účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2015
  a) Predloženie správy nezávislého audítora pre vedenie rozpočtovej organizácie Domov vďaky a zriaďovateľa
      Mesto Rajec za rok 2015
  b) Prerokovanie dodatku správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy s účtovnou závierkou
 6. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2015
  a) Inventarizácia k 31.12.2015 - správa UIK
  b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2015
  c) Poznámky k 31.12.2015
  d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2015
  Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Rajec
  Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2015
 7. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 8. Žiadosť rozpočtovej organizácie Domov vďaky o poskytnutie finančného príspevku
 9. Návrh zmeny rozpočtu a;programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 17/2016.
  Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 17/2016.
 10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č 9/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
 11. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
 12. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hl. kontrolórkou mesta za obdobie marec – apríl 2016
 13. Interpelácie
 14. Diskusia
 15. Rôzne
 
 
                                                                                    Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                   primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa