Oznámenie o uložení zásielky - Anna Kučerová

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 13.04.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Anna Kučerová,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec jej bola dňa 13.04.2016 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., krajská pobočka Žilina, so sídlom P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina .
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 13.04.2016 do 28.04.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa