Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-12.04.2016

Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec .
 
Návrh Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
 
Dôvodová správa k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec.
Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
Návrh Hodnotiaca správa k 31.12. 2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa