Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - stavba domu s. č. 1085

 
M E S T O   R A J E C
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec
Katastrálne územie Rajec
Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Predmet prevodu:
- stavba domu súpisné číslo 1085, postavenej na pozemku KN C parcele č. 719 a touto stavbou zastavaného pozemku, parcely registra C evidovanej na katastrálnej mape, KN C parcely číslo 719 o výmere 102 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria.
Dátum prevodu: - 06.12.2015
Nadobúdateľ:
- Ing. Matej Melicherčik, Žilina
Právny titul: - Kúpna zmluva, č. 2015/001
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa