Oznámenie o uložení zásielky - Martina Balcerová

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 01.04.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Martina Balcerová,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec jej bola dňa 01.04.2016 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je JUDr. Ing. Pavol Malík, súdny exekútor, so sídlom 1. Mája 22, 010 01 Žilina .
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 01.04.2016 do 18.04.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa