PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
v y h l a s u j e
 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej umeleckej školy, 1. mája 412/1, Rajec
 
 
Požadované kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy, podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.
- vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z.

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.
- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.
- ovládanie štátneho jazyka podľa §6 ods. 1 písm. d) a § 11 zákona č. 317/2009 Z.z.
- orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
- základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
- znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
- základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
- predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZUŠ, 1. mája 412/1, Rajec (podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
- dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)
- referencie z predchádzajúcej praxe
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Zoznam požadovaných dokladov
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
- písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej umeleckej školy
- výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho  pedagogického zamestnanca
- ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte :
- do 31.5.2016 do 14.00 hod.
- na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
- v zalepenej obálke, označenej heslom „VK–riaditeľ ZUŠ- NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.
 
Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
 
Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
Ďalšie informácie:
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, tel. 041/507 65 20
 
V Rajci, 2.5.2016
 
 
Ing. Ján R y b á r i k  v.r.
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa