Oznámenie o uložení zásielky - Ján Hulín

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 30.03.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Ján Hulín,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 30.03.2016 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Union, zdravotná poisťovňa, Bajkalská 29/17, 821 08 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 30.03.2016 do 14.04.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa