Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 01001 Žilina
 
č.j.: OU-ZA-OSZP3-2016/014037-002/Hnl
Žiline 08.03.2016
 
Vec: Oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a doplnok č.1 ÚPN - O Kľače“
        - verejná vyhláška
 
     Obstarávateľ, Obec Kľače, Kľače 1, 013 19 Kľače, doručil dňa 20. 01. 2016 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA") Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmena a doplnok č.1 UPN - O Kľače" podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.
 
    Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona.
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 dní od jeho doručenia.
 
    Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a doplnok č.1 ÚPN - O Kľače“ je zverejnené na intemetových stránkach
 
Rozdeľovník:
1. Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
2. Obec Jaseňové, Obecný úrad č. 50, 013 19 Kľače
3. Obec Zbyňov, Hlavná 19, 013 19 Kľače
4. Obec Konská, Konská 410, 013 13 Rajecké Teplice
 
Príloha:  Rozhodnutie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa