Výzva na vykonanie voľby členov rady školy

Mesto Rajec v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje výzvu na voľby členov do rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec na voľby členov rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1. mája 412/1, Rajec na voľby členov rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec na voľby členov rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2, 015 22 Rajec
 
                                                                          Školám v zriaďovateľskej pôsobnosti
                                                                         Mesta Rajec
Rajec 26. február 2016
 
Vec: Výzva na vykonanie voľby členov rady školy
 
V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky.
Z uvedeného dôvodu
Rade školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec,
Rade školy pri Základnej umeleckej škole, 1. mája 412/1, Rajec,
Rade školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec,
Rade školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec
 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec končí funkčné obdobie dňa 19.3.2016.
 
Mesto Rajec v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje
 
v ý z v u
 
na voľby členov do rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec
na voľby členov rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1. mája 412/1, Rajec
na voľby členov rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec
na voľby členov rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec
 
Týmto žiadam riaditeľov škôl o zabezpečenie voľby členov rady školy v tomto zložení a počte:
 
1. Základná škola, Lipová 2, Rajec :
- dvoch pedagogických zamestnancov školy
- jedného ostatného zamestnanca školy
- štyroch rodičov žiakov školy
 
2. Základná umelecká škola, 1. mája 412/1, Rajec :
- dvoch pedagogických zamestnancov školy
- jedného ostatného zamestnanca školy
- štyroch rodičov žiakov školy
 
3. Materská škola, Mudrochova 930/10 Rajec :
- jedného pedagogického zamestnanca školy
- jedného ostatného zamestnanca školy
- dvoch rodičov žiakov školy
 
4. Materská škola, Obrancov mieru 400/51, Rajec :
- jedného pedagogického zamestnanca školy
- jedného ostatného zamestnanca školy
- dvoch rodičov žiakov školy
 
Zoznam zvolených členov rady školy zašlú hore uvedené školy s uvedením: meno, priezvisko, titul, zvolený za pedagogických zamestnancov školy, za ostatných zamestnancov školy, za rodičov žiakov školy, kontaktnú adresu, číslo telefónu, prípadne e-mailovú adresu) v termíne do 16.3.2016 na Mestský úrad, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.
 
                                                      Ing. Ján R y b á r i k  v. r.
                                                                                              primátor mesta
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa