Oznámenie o uložení zásielky - Ivan Kašjak

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 25.01.2016
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Ivan Kašjak,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 25.01.2016 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 25.01.2016 do 09.02.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa