Projekt - Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec

 Logo Eúropska únia  Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  Ministerstvo hospodársrva Slovenskej republiky
Mesto Rajec podpísalo v roku 2015 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
 
Hlavné informácie o projekte:
Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 2 Energetika
Opatrenie: 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Cieľ projektu: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Rajec a dosiahnutie úspory energie
Špecifický cieľ projektu:
ŠC 1 – Obnova infraštruktúry sústavy verejného osvetlenia
ŠC 2 – Zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia
ŠC 3 – Zníženie nákladov údržby verejného osvetlenia
Prijímateľ: Mesto Rajec
Miesto realizácie projektu: Mesto Rajec
Doba realizácie projektu: Od 01.06.2015 do 14.04.2016
Výška poskytnutého finančného príspevku: 496.665,30 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, http://www.mhsr.sk/

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa