Oznámenie o uložení zásielky - Stanislav Kasman

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 14.01.2016
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Stanislav Kasman,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 14.01.2016 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je JUDr. Dagmer Kováčová, súdny exekútor, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 14.01.2016 do 29.01.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa