Oznámenie o uložení zásielky - Adriana Kováčová

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 08.01.2016
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Adriana Kováčová,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec jej bola dňa 08.01.2016 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Okresný súd v Žiline, so sídlom Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 08.01.2016 do 25.01.2016
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa