Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. januára 2016 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
PRIMÁTOR MESTA RAJEC
dňa: 11. januára 2016
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 14. januára 2016 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
Program:
 
1. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016
    Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
    na roky 2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016
2. Výstavba nájomných bytov na ul. Štúrovej v Rajci
 
 
                                                                                      Ing. Ján R y b á r i k  v.r.
                                                                                    primátor mesta Rajec
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa