Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 - Verejná vyhláška

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
 
Vec:
"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020" zaslanie záverečného stanoviska
 
    Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, zasiela podľa § 14 ods.4 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020", ktoré bolo vypracované v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia. Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 14 ods.5 zákona, zverejniť záverečné stanovisko v mieste obvyklým spôsobom.
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa