Deti s novými kolobežkami na dopravnom ihrisku
 
       V mesiaci september sme Vás informovali o pripravovanom projekte Nadácie Allianz Priama podpora 2015, prostredníctvom Nadačnej organizácie Pontis. Prihlásením sa do projektu si Mestská polícia Rajec dala za cieľ zvýšiť bezpečnosť našich najmenších na cestách.
 
Logo projektu
 
      Dôvodov pre takéto tvrdenie je viacero. Jedným s argumentov je stúpajúca intenzita dopravy na našich cestách. Preto aj pripravenosť detí musí byť adekvátna voči vzrastajúcim požiadavkám na všetkých účastníkov cestnej premávky. Za týmto účelom boli nakúpené kolobežky, ochranné prilby, vzdelávacie pomôcky (obrázky, hry s dopravnou tematikou, detské dopravné značky, detské semafory a CD s dopravnou výchovou). Prvé poznatky a skúsenosti nám ukazujú na to, že sa nám výrazne zlepšila situácia s didaktickými pomôckami. Kedysi si museli rodičia sami zabezpečiť kolobežky, odrážadlá či malé bicykle. O ochranných prilbách, ktoré väčšina detí doma nemá, ani nehovoriac. Dnes postačuje MsP v Rajci vziať so sebou kolobežky a ostatné potrebné pomôcky podľa tematických situácií na dopravnom ihrisku. Netreba azda zdôrazňovať, že dopravné ihrisko bez takéhoto vybavenia stráca svoj hlavný význam. V súčasnosti, vďaka takejto materiálnej základni dokážeme súbežne vzdelávať jednu časť triedy, ako cyklistov a druhú polovicu ako chodcov. Deti si môžu v rámci modelových situácií, zážitkovou formou zapamätať rôzne dopravné situácie a zároveň si tento zážitok viac uložiť do pamäti, ako keby si obdobnú činnosť osvojovali len teoreticky. Dopravné situácie na ihrisku dopĺňajú zmenšené modely semaforov, ktoré dokážu v automatickom režime riadiť dopravnú situáciu na križovatkách, čím sa stáva dopravná situácia pre deti realistickejšia. Pri jazde na kolobežke má každé dieťa nasadenú aj ochrannú prilbu, ktorá v dnešnej situácií nie je žiadnou zbytočnosťou, ale nutnosťou. Netreba zbytočne hovoriť ani o tom, že i toto je ukážka určitého vzoru pre dieťa, ako má byť vybavené na kolobežke. Nadstavbou vzdelávania bude ďalšia teoretická príprava v rámci hier v triede. S pomocou interaktívnych tabúľ bude možné riešiť rôzne dopravné situácie, ktoré sú graficky zobrazené. Každá situácia je podmienená správnou odpoveďou a žiak skôr nepostúpi do ďalšej úrovne, pokiaľ správne neodpovie. Ďalšou možnosťou je využitie hier, ktoré obsahujú vybrané časti dopravnej výchovy.
     Bezpečnosť detí je dôležitá a jej vnímanie detskými očami je rôzne. V rámci tejto problematiky vidíme priestor na spoluprácu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, s ktorou má Mesto Rajec niekoľko rokov podpísanú zmluvu. Podľa predbežných dohovorov bude v rámci tohto projektu hľadať možnosti vedeckého výskumu zamerané na bezpečnosť detí a zvládanie rôznych bezpečnostných situácií v doprave, ako aj bežnom živote. Súčasťou spolupráce bude aj výmena skúseností našich pedagógov a vedeckých pracovníkov. Konečným cieľom je spracovanie vhodných manuálov, postupov a tematických okruhov problematiky bezpečnosti, ktoré bude možné vložiť do učebných plánov rôznych vekových skupín detí. Takúto potrebu výskumu si dnešná doba vyžaduje a nemožno ju podceňovať.
    V rámci napĺňania projektu v mesiaci november absolvovali štyri triedy materských škôl vzdelávanie na dopravnom ihrisku. Pozitívnym zistením počas vzdelávania bola jeho vyššia efektivita a úroveň, ku ktorej nám nemalou mierou prispel aj tento projekt. Je však stále čo zlepšovať, a tomu sa budeme do budúcnosti venovať.
     Celkové náklady na projekt boli vo výške 1399,2 eur. Nadácia Allianz Slovenská poisťovňa podporila projekt vo výške 1000 eur, ostávajúcu časť financovalo Mesto Rajec z vlastných zdrojov. Teší nás, že aj takouto formou môžeme zvýšiť kvalitu vzdelávania a preventívne tak pôsobiť na ochranu a bezpečnosť našich detí.
 
      Pracujeme pre Vašu bezpečnosť
                                                                                              Náčelník  MsP Rajec
                                                                                            Mgr. Peter Šimkovič
Fotogaléria
 Deti s novými kolobežkami na dopravnom ihrisku  Deti s novými kolobežkami na dopravnom ihrisku  Deti s novými kolobežkami na dopravnom ihrisku  Deti s novými kolobežkami na dopravnom ihrisku
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa