Oznámenie o uložení zásielky - Stanislav Kasman, Anton Fraštia, Matej Ďurech

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 10.12.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanom:
 
-  Stanislav Kasman,  trvale bytom Rajec
-  Anton Fraštia,  trvale bytom Rajec
-  Matej Ďurech,  trvale bytom Rajec
 
že na Mesto Rajec im bola dňa 10.12.2015 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec .
Oznámenie o uložení zásielky si môžu menovaní prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 10.12.2015 do 28.12.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa