Schválené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Rajec
na mestskom zastupiteľstve, konaného dňa 10.12.2015.
 
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec (ďalej len VZN) č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
 
Dodatok č. 2 k VZN č. 14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2013 o odpadoch.
 
VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016.
 
VZN č. 4/2015 o dani za psa na kalendárny rok 2016.
 
VZN č. 5/2015 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2016.
 
VZN č. 6/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2016.
 
VZN č. 7/2015 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2016.
 
VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016.
 
VZN č. 9/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa