Rozšírenie výroby KFTS s.r.o. — automatická lakovacia linka - verejná vyhláška

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
 
Vec: "Rozšírenie výroby KFTS s.r.o. — automatická lakovacia linka“ - zaslanie zámeru
 
Navrhovateľ, KFTS s. r. o., Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec doručil dňa 25. 11. 2015 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) zámer navrhovanej činnosti
„Rozšírenie výroby KFTS s.r.o. — automatická lakovacia linka“
vypracovaný spracovateľom Mgr. Ingríd Náhacka. Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemku p.č. 2113/10 - plocha je vedená v KN ako zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Rajec v jestvujúcom areáli firmy Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona EIA, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom.  Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutému, resp. povoľujúcemu, resp. rezortnému orgánu, zasielame v prílohe. Zámer je zverejnený stránke:
Zámer je vypracovaný okrem nulového variantu aj v jednom realizačnom riešení.
Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia.
Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, podľa § 23 ods. 4 zákona bude považované za súhlasné. Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: lubica.hanuliakova@minv.sk.
 
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa