Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2,015 01 Rajec
 
č.j. 01/3180/2015
dňa 30.10.2015
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA
A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa:
Správa ciest žilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104,01001 Žilina
 
Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby:
 
"Úprava cesty - Cesta II/517 Rajec - Veľká Čierna" - variant "A"
 
v katastrálnom území: Rajec, Veľká Čierna, Malá Čierna
na pozemku parcel.číslo: líniová stavba
 
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Rajec pod č. 01/371/2003/UR/10-Ja dňa 2.9.2003; predĺženie platnosti rozhodnutia: č. 01/1508/2006/UR/09-Ja dňa 10.11.2006; č.01/1574/2009/UR/16-Ja dňa 27.10.2009; 01/3223/2012,3/UR/03-Ďu dňa 23.1.2013.
 
Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov preskúmal žiadosť v zmysle §37 a §38 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho jednania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány . Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote (§36 ods.3 stavebného zákona) neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajci, Stavebný úrad, Nám. SNP 2/2, Rajec v stránkových dňoch.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci. Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Spoločný obecný úrad Rajec.
 
                                                                            Ing. Ján Rybárik
                                                                              primátor mesta Rajec
Príloha:
 
Doručuje sa:
- SC ŽSK, M. Rázusa 104, Žilina
- SSC SÚ, M. Rázusa 104/A, Žilina
- SLOVAL INVEST a.s., Nábrežná 908/18, Kysucké Nové Mesto
- LUVEMA s.r.o., M.R.Štefánika 43, Nová Baňa
- Kameňolomy SR, Neresnícka cesta 3, Zvolen
- Agroregión a.s., Hollého 203, Rajec
- Lesy SR, Nám. M.R.Štefánika 1, Žilina
- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V.Spanyola 27, Žilina
- OR HaZZ, Nám.požiarnikov 1, Žilina
- Min. ŽP SR, Nám. Ľ.Štúra l, Bratislava
- OÚ ŽP ,M.R.Štefánika l, Žilina
- OÚ CD a PK, A.Kmet'a 17, Žilina
- KÚ pre CD a PK, J.Král'a 4, Žilina
- SSE-D. a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina
- SEVAK, Bôrická cesta 1960, Žilina
- SPP -D.a.s. Mlynské nivy 44/b, Žilina
- ST, Poštova l, Žilina
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, Žilina
- Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava
- Min. obrany SR, správa hnut. majetku a výstavby, Banská Bystrica
- Orange Slovensko, Prievozská 6/A, Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, SAD SNP667110, Žilina
- Obvodný banský úrad, M. Slovenskej 10, Prievidza
- Cenzuálne spolumajiteľstvo, PS, Sládkovičova 686, Rajec
- Pozemkové spoločenstvo Urbár, Komposesorát, Pasienky Veľká Čierna
- Mesto Rajec
- Obec Malá Čierna
- Obec Veľká Čierna
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa