Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Řepa

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 13.10.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Jaroslav Řepa,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 13.10.2015 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, so sídlom Horná 23, 97401 Banská Bystrica.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 13.10.2015 do 28.10.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa