Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná výhláška

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec
č.j.0112904/2015
dňa 8.10.2015
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU
A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 8, 917 02 Trnava
v zastúpení: Profi-NETWORK Slovakia, a.s., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín
 
podal dňa 1.10.2015 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
 
Realizácia optických sietí RJ-1 Rajec, obec Malá Čierna
 
v meste Rajec, ul. Nám. SNP, Kostolná, Bystrická, Vojtova k.ú. Rajec
v obci    Malá Čierna k.ú. Malá Čierna
na pozemkoch: líniová stavba
Stavba: optické pripojenie časti mesta Rajec a obce Malá Čierna. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy cca 4600m.
 
Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:
ústne jednanie dňa 29. októbra 2015 o 9:00 hodine na Mestskom úrade v Rajci, malá zasadačka na l. poschodí.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predlženej lehote (§36 ods. 3 stavebného zákona) neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona.
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec a obci Malá Čierna.
 
Vybavuje: Ďurčanská, tel. 5076515
 
                                                                                                         Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                          primátor mesta Rajec
Príloha:
 
Doručí sa:
NASES, Kollárova 8, Trnava
Profi-NETWORK Slovakia, a.s., Bratislavská 117, Trenčín
MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, Banská Bystrica
MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, B. Bystrica
MV SR, sekcia informatiky, telekom. a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, Bratislava
MV SR, centrum podpory, Kuzmányho 26, Žilina
SVP š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, Piešťany
Lesy SR, Š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina
Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske. nám. 19, Žilina
ORPZ, ODI, Veľká okružná 31, Žilina
SSC, Miletičova 19, Bratislava
OR HalZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
OÚ, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, Žilina
OÚ ŽP, M.R. Štefánika 1, Žilina
OÚ, odbor CD a PK, Predmestská 1613, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
SSE-D. a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina
Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina
Orange Sl. a.s. Metodova 8, Bratislava
02 Sl. s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
Mesto Rajec - verejná vyhláška
Obec Malá Čierna - verejná vyhláška
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa