Oznámenie o uložení zásielky - Stanislav Uhlárik

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 05.10.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Stanislav Uhlárik,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 05.10.2015 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline, odbor kriminálnej polície. 2. oddelneie vyšetrovania, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina .
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 05.10.2015 do 20.10.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa