Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Hromada, Stanislav Kasman, Vladimír Poláček, Roman Sihlovec, Peter Skupeň, Richard Wirgha, Stanislav Uhlárik;

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 22.09.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanom:
 
- Jozef Hromada,  trvale bytom Rajec,
- Stanislav Kasman,  trvale bytom Rajec,
- Vladimír Poláček,  trvale bytom Rajec,
- Roman Sihlovec,  trvale bytom Rajec,
- Peter Skupeň,  trvale bytom Rajec,
- Richard Wirgha,  trvale bytom Rajec,
- Stanislav Uhlárik,  trvale bytom Rajec,
 
že na Mesto Rajec im bola dňa 22.09.2015 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Žilina, so sídlom P.O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 22.09.2015 do 07.10.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa