Oznámenie o uložení zásielky - Mária Mieresová

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 10.08.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Mária Mieresová,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec je bola dňa 10.08.2015 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor, so sídlom Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 10.08.2015 do 24.08.2015
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa